SWIM BEACHES

Sylvan Lake

Legion Lake

1-888-946-2267  1-605-673-3600